Photo - Eglise Saint-Pons d'Eoulx (ruines)
Eglise Saint-Pons d'Eoulx (ruines)
2e moitié 12e siècle - 1ère moitié 13e siècle à Castellane (04120)
Photo - Eglise Saint-Pons d'Eoulx (ruines)
Eglise Saint-Pons d'Eoulx (ruines)

Adresse
04120 Castellane
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Période 2e moitié 12e siècle - 1ère moitié 13e siècle
Classement Eglise Saint-Pons d'Eoulx (ruines) (cad. A 212) : classement par arrêté du 6 avril 1981
Contenu